එසැන පුවත්

Showing posts with label history. Show all posts
Showing posts with label history. Show all posts

Thursday, April 18, 2019

විජයාව තරණය

9:12 PM 0
විජයාව තරණය විජය නම්වූ ලාට ජාතික කුමරා සිංහල දේශයට පැමිණීම වනාහා සිංහලේ දේශයේ ඉතිහාසයේ එක් පුවතක් පමණි.  ඉංදියාවේ බටහිර බෙන්ගාලයේ ලාටය ...

Monday, July 2, 2018

රාම රාවණාට බර අවිවලින් පහර දුන්නේ යුදඟනා පිටියේ ඉඳලා

4:12 AM 0
රාම රාවණාට බර අවිවලින් පහර දුන්නේ යුදඟනා පිටියේ ඉඳලා යුදඟනා පිටිය ගැන කතන්දර දෙකක් තියෙනවා. ඒවා ආවාට ගියාට කියපු දේවල් නෙවෙයි. එකක් ත...

ADS