එසැන පුවත්

Showing posts with label realtime. Show all posts
Showing posts with label realtime. Show all posts

Saturday, May 4, 2019

Monday, July 2, 2018

වැව්දිය යදින ඇලයාපත්තුවේ ගොවියෝ

4:26 AM 0
වැව්දිය යදින ඇලයාපත්තුවේ ගොවියෝ කන්න හයක් මුළුල්ලේ ගොවිතැන් කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් වර්ෂාවක් නොලැබුණු නිසා තමන් මහත් ආර්ථික දුෂ්කරතාවලට මුහ...

ADS